Цел за одржлив развој 9. Индустрија, иновација и инфраструктура

Screenshot 2022-12-04 140140
Цел 9: Изградба на отпорна инфраструктура, промовирање на одржлива индустријализација и поттикнување на иновациите

Инклузивната и одржлива индустријализација, заедно со иновациите и инфраструктурата, може да ослободи динамични и конкурентни економски сили кои генерираат вработување и приход. Тие играат клучна улога во воведувањето и промовирањето на новите технологии, олеснувањето на меѓународната трговија и овозможувањето ефикасно користење на ресурсите. Иновациите и технолошкиот напредок се клучни за изнаоѓање трајни решенија и за економските и за еколошките предизвици, како што се зголемените ресурси и енергетската ефикасност.
Во однос на комуникациската инфраструктура, повеќе од половина од светското население сега е онлајн и речиси целото светско население живее во област покриена со мобилна мрежа.