Цел за одржлив развој 8. Достоинствена работа и економски раст

Picture8
Цел 8 за одржлив развој се однесува на  „достоинствена работа и економски раст“ и е една од 17-те цели за одржлив развој кои беа воспоставени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година. Целосниот наслов е: „Поттикнување на инклузивен и одржлив економски раст, целосно и продуктивно вработување и пристојна работа за сите.“ Напредокот кон целите се мери, следи и оценува со 17 индикатори.