Цел за Одржлив Развој 7. Достапна и чиста енергија

Picture7
Целта 7 за одржлив развој (ЦОР 7 или Глобална цел 7) е една од 17-те цели за одржлив развој воспоставени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година. Таа има за цел „да обезбеди пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија за сите. Пристап до енергија е исклучително важен за благосостојбата на луѓето, како и за економскиот развој и намалувањето на сиромаштијата.
Референци
  1. United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1), https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
  2. A Conversation About Clean Energy (2021), https://www.trccompanies.com/insights/a-conversation-about-clean-energy/
  3. United Nations (2017) Resolution adopted by United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/71/313, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
  4. United Nations (2018). “Achieving targets on energy helps meet other Global Goals, UN forum told”United Nations Sustainable Development. Retrieved 26 August 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/07/achieving-targets-on-energy-helps-meet-other-global-goals-un-forum-told-2/
Ресурси: