Цел за Одржлив Развој 6. Чиста вода и санитарни услови

Picture6
Цел 6:
Да се обезбеди достапност и одржливо управување со вода и санитација за сите, е една од 17-те цели за одржлив развој поставени од ОН во 2015 година. Официјалната формулација е: „Да се обезбеди здрав живот и промовирање на просперитет за сите возрасти Целите опфаќаат и се фокусираат на различни аспекти на одржливо управување со водните ресурси.