Цел за Одржлив Развој 5. Родова еднаквост и зајакнување на сите жени и девојки

Picture5
Родова еднаквост

Како што објаснува ОН: „Родовата еднаквост не е само основно човеково право, туку неопходна основа за мирен, просперитетен и одржлив свет. Официјалната формулација на Цел 5 е „Постигнување на родова еднаквост и зајакнување на сите жени и девојки“. Таргетите и индикаторите за Цел 5 се обемни и обезбедуваат еднакви можности за жените.