Цел за Одржлив Развој 4. Квалитетно Образование

Picture4
ЦОР 4 – Квалитетно Образование

Цел за одржлив развој 4 (ЦОР 4 или Глобална цел 4) е за квалитетно образование и е меѓу 17-те цели за одржлив развој воспоставени од Обединетите нации во септември 2015 година. Целосниот наслов на ЦОР 4 е „Обезбедување инклузивно и правично квалитетно образование и промовирање доживотни можности за учење за сите“.
Референци:

1.Goal 4, Quality Education, UNDP. Retrieved 13 April 2017, link 

2.Education, Global Campaign for (2020). “SDG4’s 10 targets”, link

3.Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (2022), Link

4.The Impact of COVID-19 on SDG 4: Quality Education for All (2022), Link Link2

Ресурси

На овие линкови можете да најдете повеќе информации за ЦОР 4: Квалитетно Образование. 

https://sdgs.un.org/goals/goal4

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html

https://www.undp.org/sustainable-development-goals#quality-education

https://www.globalgoals.org/goals/4-quality-education/

https://www.jointsdgfund.org/sustainable-development-goals/goal-4-quality-educationКвалитетно образование