Цел за одржлив развој 3. Добро здравје и благосостојба

Picture3
Цел:

Целта  за одржлив развој 3 (Цел 3), која се однесува на „Добро здравје и благосостојба“, е една од 17-те цели за одржлив развој воспоставени од Обединетите нации во 2015 година. Официјалната формулација е: „Да се обезбеди здрав живот и промовирање на благосостојбата за сите на сите возрасти. Таргетите на Цел 3 опфаќаат и се фокусираат на различни аспекти на здрав живот и здрав начин на живот. Напредокот кон целите се мери со помош на дваесет и еден индикатор.