Цел за одржлив развој 16. Мир, правда и силни институции

Picture52
Целта 16 за одржлив развој (Цел 16 ) се однесува на „мирот, правдата и силните институции“.

Таа е една од 17-те цели за одржлив развој воспоставени од Обединетите нации во 2015 година, официјалната формулација е: „Промовирајте мирни и инклузивни општества за одржлив развој , да обезбеди пристап до правдата за сите и да изгради ефективни, одговорни и инклузивни институции на сите нивоа“.