Цел за Одржлив Развој 15. Живот на земја

Picture48
Цел 15. Да се заштитат, да се обноват и да се промовира одржливо користење на копнените екосистеми, одржливо да се управува со шумите, да се спречи опустинувањето, да се запре деградацијата на земјиштето и да се спречи загубата на биолошката разновидност

Цел за одржлив развој 15 (ЦОР 15 или Општа цел 15) е за „Живот на земја“. Една од 17-те цели за одржлив развој поставени од Обединетите нации во 2015 година, официјалната формулација е: „Заштита, обновување и промовирање на одржливо користење на копнените екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против опустинувањето и запирање и враќање на деградацијата и запирање на загубата на биодиверзитетот на земјиштето. „Целта има 12 таргети кои треба да се постигнат до 2030 година. Напредокот кон целите се мери со 14 индикатори.