Цел за Одржлив Развој 11. Одржливи градови и заедници

Screenshot 2022-12-04 174354
Цел 11. Градовите и населените места да станат безбедни, отпорни и одржливи

Цел 11 се стреми да ги направи градовите поинклузивни, безбедни, отпорни и одржливи.
Ова значи гарантирање на пристап за сите до соодветно домување и основни услуги; обезбедување пристапна и одржлива урбанизација и транспорт и заштита на светското културно и природно наследство, меѓу другите цели.
Денес, повеќе од половина од светското население живее во градови.
До 2030 година, се предвидува дека 6 од 10 луѓе ќе бидат урбани жители. И покрај бројните предизвици за планирање, градовите нудат поефикасни економии од обем на многу нивоа, вклучувајќи го и обезбедувањето стоки, услуги и транспорт. Со добро планирање и управување со информации за ризик, градовите можат да станат инкубатори за иновации и раст и двигатели на одржливиот развој. речиси целото светско население живее во област покриена со мобилна мрежа.