Цел за устойчиво развитие 9. Индустрия, иновации и инфраструктура

Screenshot 2022-12-04 140140
Цел 9: Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на устойчива индустриализация и насърчаване на иновациите

Приобщаващата и устойчива индустриализация, заедно с иновациите и инфраструктурата, може да отприщи динамични и конкурентни икономически сили, които генерират заетост и доходи. Те играят ключова роля при въвеждането и насърчаването на нови технологии, улеснявайки международната търговия и позволявайки ефективно използване на ресурсите.

Иновациите и технологичният прогрес са от ключово значение за намирането на трайни решения както на икономическите, така и на екологичните предизвикателства, като увеличени ресурси и енергийна ефективност.

По отношение на комуникационната инфраструктура, повече от половината от световното население сега е онлайн и почти цялото световно население живее в зона, покрита от мобилна мрежа.