Цел за устойчиво развитие 11. Устойчиви градове и общности

Screenshot 2022-12-04 174354
Цел 11: Направете градовете и населените места приобщаващи, безопасни, устойчиви и устойчиви

ЦУР 11 се стреми да направи градовете по-приобщаващи, безопасни, устойчиви и устойчиви .  Това означава гарантиране на достъп за всички до подходящо жилище и основни услуги; осигуряване на достъпна и устойчива урбанизация и транспорт и опазване на световното културно и природно наследство , наред с други цели. Днес повече от половината население на света живее в градовете.

До 2030 г. се прогнозира, че 6 от 10 души ще бъдат градски жители. Въпреки многобройните предизвикателства при планирането, градовете предлагат по-ефективни икономии от мащаба на много нива, включително предоставянето на стоки, услуги и транспорт. Със стабилно, информирано за риска планиране и управление градовете могат да се превърнат в инкубатори за иновации и растеж и двигатели на устойчивото развитие. почти цялото световно население живее в зона, покрита от мобилна мрежа.